Plectaniasp2

Plectania campylospora

Always found growing on wood.

Plectaniacampylospora

home

fungi